Gratis frakt i Norge

Vilkår og betingelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Utsettelsesperiode: perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett;

Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller handel og som inngår en fjernavtale med entreprenøren;

Dag: kalenderdag;

Varighetsdrift: en fjernkontrakt knyttet til en rekke produkter og/eller tjenester, der leverings- og/eller kjøpsplikten er spredt over tid;

Holdbar databærer: ethvert middel som lar forbrukeren eller gründeren lagre informasjon som er adressert til ham personlig, på en slik måte at fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen er mulig.

Angrerett: muligheten for forbrukeren til å si opp fjernavtalen i refleksjonsperioden;

Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

Avstandskontrakt: en kontrakt der det gjøres eksklusiv bruk av en eller flere fjernkommunikasjonsteknikker innenfor rammen av et system organisert av fagpersonen for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til når kontrakten er inngått;

Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til avtaleinngåelse, uten at forbruker og gründer er sammen i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkårene for gründeren.

 

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

Loreana Oslo

S.W.B. International LLP

32 Kinburnstreet, SE16 6DW

London, England 

Numéro d’entreprise : OC441424

info@loreana.no

 

Artikkel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud gitt av næringsdrivende og for enhver fjernavtale og bestilling inngått mellom næringsdrivende og forbruker.

Før inngåelsen av fjernavtalen vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle betingelsene er tilgjengelige for inspeksjon hos gründeren og vil bli sendt til forbrukeren gratis så snart som mulig, på hans forespørsel .

Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, vil teksten i disse generelle vilkårene, i motsetning til foregående ledd, og før fjernavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren i elektronisk form på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre dem på et holdbart datamedium. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før inngåelsen av fjernavtalen bli indikert hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt til forbrukeren gratis, på dennes anmodning, enten elektronisk, eller pr. et annet middel.

Dersom spesifikke betingelser knyttet til produkter eller tjenester gjelder i tillegg til disse generelle betingelsene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid stole på den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende vilkår.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene er ugyldige eller kanselleres helt eller delvis, vil avtalen og disse vilkårene forbli i kraft for resten, og den aktuelle bestemmelsen vil bli erstattet uten opphold, i gjensidig avtale., ved en bestemmelse som kommer så nært som mulig opp til rekkevidden av den opprinnelige bestemmelsen.

Situasjoner som ikke dekkes av disse vilkårene og betingelsene bør vurderes “i ånden” av disse vilkårene og betingelsene.

Enhver mangel på klarhet med hensyn til tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser skal tolkes “innenfor ånden” i disse vilkårene og betingelsene.

 

Artikkel 4 – Tilbudet

Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og presis beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet korrekt. Hvis gründeren bruker bilder, må disse nøyaktig gjenspeile produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen.

Produktbilder er en sann representasjon av produktene som tilbys. Selskapet kan ikke garantere at fargene som vises samsvarer nøyaktig med de faktiske fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

prisen, eksklusiv fortollingskostnader og importmva. Disse tilleggskostnadene vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten benytter det spesielle importregimet for post- og budtjenester. Denne forskriften gjelder dersom varene importeres til EU-destinasjonslandet, noe som er tilfellet her. Post- og/eller budselskapet vil kreve inn merverdiavgift (enten i kombinasjon med fortollingsgebyrer eller ikke) fra mottakeren av varene;

fraktkostnader, hvis aktuelt;

måten kontrakten vil bli implementert på og handlingene som er nødvendige for dette formålet;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

betalingsmåten, leveringen og oppfyllelsen av avtalen;

perioden for å akseptere tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;

størrelsen på tariffen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for den benyttede kommunikasjonsteknikken;

om avtalen er arkivert etter at den er inngått, og i så fall på hvilken måte den kan konsulteres av forbrukeren;

måten forbrukeren, før avtaleinngåelsen, kan kontrollere opplysningene han har gitt i henhold til kontrakten og, hvis han ønsker det, rette dem;

ethvert annet språk enn norge som kontrakten kan inngås på;

atferdsreglene som den profesjonelle er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk på; og

Minimumsvarigheten av avstandskontrakten i tilfelle en utvidet transaksjon.

Valgfritt: størrelser, farger og typer materialer tilgjengelig.

 

Artikkel 5 – Avtalen

Avtalen trer i kraft, med forbehold om det som er fastsatt i punkt 4, når forbrukeren aksepterer tilbudet og vilkårene fastsatt i det er oppfylt.

Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av den elektroniske aksepten av tilbudet. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse kontrakten.

Hvis kontrakten opprettes elektronisk, vil gründeren ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte elektronisk overføring av data, og han vil sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan – innenfor de juridiske rammene – informere seg om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en ordre eller forespørsel eller knytte spesielle vilkår til utførelsen.

Entreprenøren gir forbrukeren produktet eller tjenesten følgende informasjon skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på et varig datamedium:

Besøksadressen til bedriftsetableringen til gründeren der forbrukeren kan sende inn klager;

vilkårene og prosedyrene for å utøve angreretten av forbrukeren, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten;

informasjon om garantier og eksisterende service etter kjøp;

opplysningene nevnt i artikkel 4, nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt dem til forbrukeren før avtaleinngåelsen;

vilkårene for å heve avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt tid.

Ved en varighetskontrakt gjelder bestemmelsen i foregående ledd kun for første levering.

Hver avtale inngås under forutsetning av tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

 

Artikkel 6 – Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen, uten å oppgi grunn, i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden begynner dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en person som tidligere er utpekt av forbrukeren og den annonserte representative gründeren.

I nedkjølingsperioden bør forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde det. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt tilbehør og – hvis det er rimelig mulig – i original tilstand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av denne siste.

Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, er han forpliktet til å varsle gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren skal gjøre dette kjent ved skriftlig melding/e-post. Etter å ha gitt beskjed om at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må forbrukeren returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert til rett tid, for eksempel ved bruk av portobevis.

Hvis forbrukeren ved utløpet av periodene fastsatt i paragraf 2 og 3 ikke har indikert at han ønsker å benytte seg av angreretten, eller ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et gjøremål.

 

Artikkel 7 – Gebyrer ved tilbaketrekking

Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, er kostnadene ved å returnere produktene forbrukerens ansvar.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter angrerett. Dette er underlagt betingelsen om at produktet allerede er mottatt av forhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på full retur.

 

Artikkel 8 – Utelukkelse av angreretten

Den næringsdrivende kan utelukke forbrukeren fra angreretten for produktene som er beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er kun gyldig dersom den næringsdrivende har gitt klart uttrykk for dette ved tilbudet, eller i det minste i god tid før kontraktsinngåelse.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter

som er opprettet av næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;

som tydeligvis er av personlig karakter;

som ikke kan returneres på grunn av deres natur;

som forverres eller eldes raskt;

Prisene på disse er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor Leverandørens kontroll;

For individuelle aviser og magasiner;

For lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.

For hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester

vedrørende overnatting, transport, catering eller fritidsaktiviteter som skal gjennomføres på en bestemt dato eller i en viss periode;

hvis levering har begynt med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen er utløpt;

på tipping og lotteri.

 

Artikkel 9 – Prisen

I gyldighetsperioden nevnt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i mva-satser.

I motsetning til foregående ledd kan yrkesutøveren tilby til variable priser produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor hans kontroll. Denne koblingen til svingninger og at de nevnte prisene er veiledende priser vil bli nevnt med tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de følger av lov- eller forskriftsbestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:

de er et resultat av forskrifter eller lovbestemmelser; Hvor

forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

Leveringsstedet er i henhold til § 5 første ledd i omsetningsskatteloven 1968 det land hvor befordringen starter. I dette tilfellet skjer leveransen utenfor EU. Som et resultat vil post- eller budfirmaet kreve inn import-mva og/eller fortollingsgebyrer fra kunden. Derfor vil ikke gründeren belaste merverdiavgift.

Alle priser er med forbehold om trykk- og skrivefeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og komposisjonsfeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet til feil pris.

 

Artikkel 10 – Samsvar og garanti

Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, med spesifikasjonene angitt i tilbudet, med rimelige krav til pålitelighet og/eller brukbarhet og med lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter som er gjeldende på datoen for inngåelsen av kontrakten. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren på grunnlag av avtalen kan gjøre gjeldende overfor gründeren.

Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

Garantiperioden til gründeren tilsvarer garantiperioden til produsenten. Entreprenøren er aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller modifisert av tredjeparter;

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller er håndtert uaktsomt eller i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller behandles på emballasjen;

Mangelen skyldes helt eller delvis de forskrifter som offentlige myndigheter har vedtatt eller vil sette om arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

 

Artikkel 11 – Levering og utførelse

Selskapet tar den største forsiktighet i å motta og utføre produktordrer.

Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle betingelsene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger med omhu, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringstid. Dersom leveringen er forsinket, eller dersom en bestilling ikke kan utføres eller kun delvis kan utføres, informeres forbrukeren om dette innen 30 dager etter bestillingen. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å oppløse kontrakten vederlagsfritt og rett til eventuell kompensasjon.

Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

Dersom levering av et bestilt produkt viser seg umulig, vil den næringsdrivende bestrebe seg på å levere en erstatningsvare. At en erstatningsvare leveres vil bli rapportert på en oversiktlig og forståelig måte, senest ved levering. Angreretten kan ikke utelukkes med erstatningsvarer. Returkostnadene bæres av gründeren.

Risikoen for skade og/eller tap av produktene ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utnevnt og kunngjort til gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Artikkel 12 – Transaksjoner med forlenget varighet: varighet, oppsigelse og forlengelse

Avslutning

Forbrukeren har rett til å si opp et tidsbestemt kontrakt som er inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester til enhver tid, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.

Forbrukeren kan avtale for en bestemt periode og som strekker seg til vanlig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, når som helst ved utløpet av avtaleperioden som gjeldende oppsigelsesregler og varsel ikke overstiger en måned.

Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående ledd

avslutte dem når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det minste avsluttes på samme måte som han avsluttet dem;

alltid si opp dem med samme oppsigelsesfrist som gründeren har pålagt seg selv.

Utvidelse

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som gjelder regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke fortsatt forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

Som unntak fra forrige ledd kan en tidsbestemt avtale inngått om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller shop automatisk forlenges for en fastsatt periode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren har rett til å si opp denne avtalen forlenget mot slutten av forlengelsen, en med maksimalt. , en med maksimal månedsvarsel.

 

Artikkel 13 – Betaling

Forutsatt at det ikke er avtalt annen dato, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter refleksjonsperiodens start, som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om levering av en tjeneste, begynner denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren har plikt til unøyaktigheter i de oppgitte data eller betalingen spesifisert umiddelbart til operatøren å rapportere.

I tilfelle av manglende betaling fra forbrukeren, og underlagt juridiske begrensninger, har gründeren rett til å belaste forbrukeren alle rimelige kostnader som er gjort oppmerksom på ham på forhånd.

 

Artikkel 14 – Klager

Klager på utførelsen av kontrakten må beskrives fullstendig og tydelig og sendes til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren la merke til manglene.

Klager sendt til fagpersonen vil få svar innen 14 dager, regnet fra mottaksdato. Dersom en klage krever en antagelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med en kvitteringsmelding og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses gjennom gjensidig konsultasjon, oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke forpliktelsene til entreprenøren, med mindre sistnevnte angir noe annet skriftlig.

Hvis en klage anses å være berettiget av gründeren, vil sistnevnte etter eget skjønn erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

 

Artikkel 15 – Tvister

For kontrakter mellom gründer og forbruker som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder, er det kun Norge lov som gjelder. Selv om forbrukeren bor i utlandet. Norge

Shopping cart

0
image/svg+xml

Ingen produkter i handlekurven.

Continue Shopping